Ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2027 của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 17/05/2023 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/5/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 498/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2027 của Bộ Xây dựng.

Nhằm mục tiêu tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội do Bộ Xây dựng tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

3. Thực hiện điểm hoạt động truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023.

4. Phối hợp Bộ Tư pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách (báo cáo viên pháp luật trung ương của Bộ Xây dựng, công chức pháp chế…)

5. Thực hiện truyền thông chính sách thông qua việc xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, tổ chức phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến; xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách; nội dung truyền thông chính sách trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng… bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thực hiện tổ chức truyền thông chính sách qua phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

8. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác truyền thông giữa Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 và Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Xây dựng và Báo nhân dân giai đoạn 2022-2026 và các Chương trình phối hợp khác (nếu có), trong đó tăng cường tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội.

9. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và nguồn lực cho hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật chủ động triển khai các hoạt động truyền thông chính sách theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, đơn vị chủ trì xây dựng Dự án Luật phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Dự án Luật, cụ thể như sau: Truyền thông về dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này tham gia đóng góp ý kiến; Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng,...; Tổ chức truyền thông chính sách thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức trong quá trình xây dựng các Dự án Luật với các hình thức phong phú để phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách đạt hiệu quả, kịp thời.

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác truyền thông chính sách theo chủ trương xã hội hóa.

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này (là 1 nội dung trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) định kỳ 6 tháng, 01 năm và gửi về Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế là đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện các hoạt động tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 498/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)