Hà Nội: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thứ sáu, 31/05/2024 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 30/5/2024 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính và nâng cao bộ tiêu chí cần quan tâm, cải thiện.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC); tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí về CCHC để phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành Kế hoạch CCHC giai đoạn của Thành phố.

Nội dung thực hiện Kế hoạch

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND Thành phố. Trực tiếp, chủ động giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác. Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì phải chủ động, tích cực, phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. 

Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình UBND Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về những nội dung chủ yếu của đề án thì Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định.

Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác CCHC; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí về CCHC để phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành CCHC của Thành phố.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tập trung triển khai, hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2024 của Thành phố. Tập trung tham mưu UBND Thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ và Quốc hội hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục tham mưu, rà soát, tổ chức sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế. Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm. 

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới công tác tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  Xây dựng các giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo 100% vốn đầu tư được phân bổ kịp thời, tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.

Xây dựng phương án đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đảm bảo phù hợp quy định mới của Trung ương và phản ánh thực chất, khách quan hiệu quả, chất lượng CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu nội dung Kế hoạch bảo đảm thống nhất với các nhiệm vụ đã được xác định tại các văn bản chỉ đạo của Thành phố liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, CCHC. Kế hoạch được triển khai tới 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố; quá trình tổ chức, thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để xây dựng văn bản tổ chức thực hiện.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)