Bình Định: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Thứ tư, 21/07/2021 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 13/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, 06 TTHC được thay thế và 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 và Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ảnh minh họa

* 02 TTHC ban hành mới

1) Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2) Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* 06 TTHC được thay thế

1) TTHC “Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)” được thay thế bằng TTHC “Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”

Thời hạn giải quyết:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời hạn giải quyết đối với Dự án nhóm A không quá 35 ngày; Dự án nhóm B không quá 25 ngày; Dự án nhóm C không quá 15 ngày.

2) TTHC “Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)” được thay thế bằng TTHC “Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”

Thời hạn giải quyết:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời hạn giải quyết không quá 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; không quá 20 ngày đối với công trình còn lại.

3) TTHC “Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” được thay thế bằng TTHC “Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)”

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4) TTHC “Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng” được thay thế bằng TTHC “Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)”

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) TTHC “Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng” được thay thế bằng TTHC “Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)”

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6) TTHC “Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng” được thay thế bằng TTHC “Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án”

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* 02 TTHC bị bãi bỏ

1) Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình

2) Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)