Quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày cập nhật: 10/06/2024

Hỏi: (Nguyễn Đình Chiến - chiennguyendinhhtk@gmail.com)

Căn cứ Khoản 2 Điều 102 Luật Nhà ở, tôi xin hỏi, thiếu các điều kiện về nội dung quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1, Khoản 4 Điều 15 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/20216 thì có được tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư thường niên hay không?

Trả lời:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Quy chế 02) đã quy định điều kiện để họp hội nghị nhà chung cư thường niên là khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất; trường hợp quyết định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế 02 thì phải  có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

Các nội dung quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 15 Quy chế 02 là quy định về các nội dung khi họp hội nghị nhà chung cư thường niên, trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị nhà chung cư của Ban quản trị nhà chung cư.

Đề nghị công dân đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì đề nghị Ban quản trị liên hệ với cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS