Đối tượng mua nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 14/06/2024

Hỏi: (Nguyễn Đức Bình - ducbinh129@gmail.com)

Tôi là công chức, hiện mức lương của cả 2 vợ chồng tôi cộng tổng cả 2 đều chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (vì tổng cả 2 chưa đến 15 triệu đồng và hiện có 2 con nhỏ). Nhưng trong quá trình công tác, tôi có tham gia cuộc thi của ngành và được thưởng 10 triệu đồng nên theo quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thuộc loại không thường xuyên).

Do đó, khi tôi làm hồ sơ mua nhà ờ xã hội thì được trả lời là không đủ điều kiện vì thuộc diện đã phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng theo tôi được biết chỉ trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên mới thuộc diện không được mua, còn tôi là không thường xuyên thì có đúng quy định không?

Trả lời:

1.  Quy định pháp luật hiện hành

(1) Tại điểm c khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

(2) Tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau: a) Các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; b) Các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở tự kê khai về mức thu nhập của bán thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

(3) Tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau: a) Các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; b) Các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

(4) Tại Nghị định số 65/2013/NĐ;CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 111/2013/TT- BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đà quy định cụ thể về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, pháp luật về nhà ở quy định về điều kiện thu nhập của các đối tượng để được hướng chính sách nhà ở xã hội là “không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân”. Việc xác định điều kiện này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Quy định của Luật Nhà ở năm 2023

Việc quy định điều kiện về thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân dẫn đến nhiều trường hợp người dân không đủ tài chính để mua nhà, đồng thời phát sinh thủ tục hành chính.

Do vậy, tại điểm b khoản 1 Điều 78 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có quy định: "b) Điều kiện về thu nhập: đối tượng quy định tại các khoán 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ: đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này thì phái thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ".

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang được giao chủ trì Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đang dự thảo hướng dẫn xác định theo hướng không liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản