Điều kiện hỗ trợ thủ tục mua nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 03/05/2024

Hỏi: (Lê Việt - lehuuvietbc@gmail.com)

Bố tôi là bệnh binh mất sức 61%, đã chết nhiều năm trước, hiện mẹ tôi đang hưởng tiền trợ cấp tuất người có công hằng tháng. Nay mẹ tôi muốn mua nhà ở xã hội, vậy trường hợp mẹ tôi có được phường xác nhận là thuộc diện gia đình người có công với cách mạng được ưu tiên mua nhà ở xã hội không?

Trả lời:

1. Tại khoản 1 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: “1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng”.

2. Tại điểm h khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định người có công với cách mạng bao gồm: “h) Bệnh binh”.

Tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ”.

Tại khoản 1 Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về hỗ trợ nhà ở: “1. Đối tượng được h tr ci thin nhà là các đối tượng được quy định ti các đim a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m ti khon 1 Điu 3 Pháp lnh và thân nhân lit sĩ.”

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bệnh binh (đã mất) thì thân nhân của bệnh binh không thuộc diện gia đình người có công với cách mạng được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, để đảm bảo chính sách hỗ trợ về nhà ở, ngoài đối tượng người có công với cách mạng, tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 và tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025) còn quy định các nhóm đối tượng khác như người thu nhập thấp tại khu vực đô thị nếu đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội. Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu các quy định này để đảm bảo việc hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản