Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh hoặc phát sinh đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ngày cập nhật: 26/04/2024

Hỏi: (Nguyễn Bảo Duy - nbduy001@gmail.com)

Căn cứ các quy định hiện hành (Luật Xây dựng; các Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, 15/2021/NĐ-CP, 35/2023/NĐ-CP), tôi hiện công tác tại đơn vị chủ đầu tư, kính xin Chính phủ, Bộ Xây dựng quan tâm giải đáp giúp câu hỏi về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh hoặc phát sinh (HSPS) của công trình thiết kế 1 bước như sau:

1. Thông tin công trình:

- Công trình triển khai thực hiện sau khi Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực.

- Số bước thiết kế: 01 bước – lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Cấp Quyết định đầu tư: UBND huyện/UBND tỉnh/Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (nhận ủy quyền của UBND tỉnh).

- Đã có văn bản đồng ý cho chủ trương điều chỉnh, phát sinh của cấp quyết định đầu tư.

- Hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh (HSPS) đã được đơn vị thiết kế ban đầu của báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập và đơn vị thẩm tra ban đầu tiếp tục thẩm tra xuất kết quả. Giá trị dự toán điều chỉnh - phát sinh không làm vượt tổng mức đầu tư công trình mà chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong bảng tổng hợp kinh phí (lấy dự phòng phí lên xây dựng).

- HSPS không có sự thay đổi về địa chất, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; không làm thay đổi các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Nội dung cần giải đáp:

- Căn cứ Luật Xây dựng, Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; các Điều 19, 39, 40 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án cấp huyện/thị xã/thành phố có được quyền:

a. Tự thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh của công trình với các thông tin nêu trên không (tổ chuyên gia chủ đầu tư có thời gian công tác trên 5 năm và có chứng chỉ hành nghề xây dựng)?

b. Tự thực hiện phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh của công trình sau khi có kết quả thẩm định với các thông tin nêu trên không?

3. Lý do, các căn cứ chi tiết để đặt câu hỏi như sau:

a. Trích Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP:

“3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt.

5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh”.

b. Điều 19, 39, 40 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

c. Toàn bộ Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP: bổ sung quy định chi tiết đối với việc điều chỉnh dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Kính mong Chính phủ, Bộ Xây dựng sớm xem xét trả lời giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP gày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản ký nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không làm thay đổi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng