Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Ngày cập nhật: 07/02/2024

Hỏi: (Danh Toàn - danhtoanks2009@gmail.com)

3.1. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

* Điều kiện chung Căn cứ khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng 2014, điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị như sau:

(1) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

(2) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

(3) Có thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.

(4) Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hợp lệ. Lưu ý: Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị.

* Điều kiện riêng: Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng

Câu hỏi: Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa có quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị. Thì có được xin thỏa thuận vị trí và quy hoạch tổng mặt bằng trước khi xin cấp phép xây dựng được hay không? Quy trình thực hiện như thế nào? Tôi có liên hệ hỏi Phòng QLĐT thị xã thì trả lời là không được, vậy có đúng không?

Trả lời:

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị được quy định cụ thể tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Theo đó, “đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”. Pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị không có quy định về việc thỏa thuận vị trí và quy hoạch tổng mặt bằng cho nhà ở riêng lẻ trước khi xin cấp phép xây dựng.

 Vụ Quy hoạch – Kiến trúc