Thời hạn gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Hỏi: (Hà Văn Kim - kimbkcm97@gmail.com)

Tại Điểm b Khoản 18 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: “4. Cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”.

Tôi xin hỏi: "trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực" thì phải được hiểu như thế nào? Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực 06 tháng hay sau khi chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực nhưng vẫn đảm bảo trong khoảng thời gian chưa vượt quá 06 tháng.

Trả lời:

Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 18 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định: “4. Cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”. Theo đó, thời hạn 06 tháng được tính trước khi chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng