Công bố chương trình phát triển đô thị

Ngày cập nhật: 19/06/2023

Hỏi: (Phòng QLĐT thành phố Yên Bái - hai1581990@gmail.com)

Theo Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Việc công bố chương trình phát triển đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Vậy tôi xin hỏi Sở xây dựng đã công bố lên công thông tin điện tư rồi có cần tổ chức công bố nữa không? Chương trình phát triên đô thị của thành phố thì UBND thành phố có phải công bố nữa không?

Trả lời:

Theo Điều 9 Thông tư 12/2014/TT-BXD đã quy định về việc Công bố và lưu trữ Chương trình phát triển đô thị theo đó nêu rõ:

1. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị.

2. Hình thức công bố do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhằm đảm bảo và cung cấp các thông tin đến nhân dân, các tổ chức liên quan để giám sát và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.

3. Nội dung công bố gồm: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị và các tài liệu khác kèm theo.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu trữ Hồ sơ và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

5. Hồ sơ lưu trữ Chương trình phát triển đô thị gồm: Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Hồ sơ Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt dưới dạng bản in và bản số hóa.

Tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/ 08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính có quy định về Hình thức công khai cụ thể như sau:

“Thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức sau: a) Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; b) Công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; c) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Ngoài hình thức công khai bắt buộc trên đây, việc công khai thủ tục hành chính có thể thực hiện theo các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đối tượng thực hiện thủ tục hành chính”.

Như vậy Chương trình phát triển đô thị sẽ cần được công bố công khai theo hình thức được quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/ 08/2017 và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và Thông tư 12/2014/TT-BXD.

Cục Phát triển đô thị