Định nghĩa thay đổi các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư

Ngày cập nhật: 18/04/2023

Hỏi: (Nguyễn Đức Khánh - khanhkhoi20122014@gmail.com)

Theo Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh”.

Tuy nhiên hiện nay chưa thấy có định nghĩa thế nào là “thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư”.

Hiện nay có 2 cách hiểu như sau:

Cách hiểu thứ 1: Thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển giá trị chi phí từ chi phí nọ sang chi phí kia và không được bổ sung thêm cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Cách hiểu thứ 2: Thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển từ chi phí nọ sang chi phí kia và được bổ sung thêm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (ví dụ: Trước khi điều chỉnh dự toán thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng không bao gồm khoản mục chi phí thí nghiệm nén tĩnh, chi phí thẩm định giá thiết bị,... nhưng sau khi điều chỉnh dự toán được bổ sung thêm khoản mục chi phí tư vấn thí nghiệm nén tĩnh, chi phí tư vấn thẩm định giá thiết bị,...).

Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ định nghĩa về “thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư” và làm rõ cách hiểu nào là đúng theo quy định của pháp luật.

Trả lời:

1.Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

2.Nghị định số 10/2021/NĐ-CP không quy định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng chỉ do thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này, tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm d khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng