Phân cấp công trình đối với các hạng mục trong dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh

Ngày cập nhật: 17/03/2023

Hỏi: (Lương Quốc Hùng - luongquochung13111@gmail.com)

Theo thông tư số 06/2021/TT-BXD thì công trình Trụ sở UBND cấp tỉnh là công trình cấp I. Tuy nhiên đối với quy mô chỉ cải tạo sửa chữa Trụ sở hiện hữu gồm các công việc như: cạo sơn, xây nhà xe, nâng sân đường, xây mới khu vực sảnh (sảnh tách khe lún với khối nhà chính)... thì xin hỏi công trình này được phân cấp mấy? Vì việc phân cấp này ảnh hưởng đến các chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế, thẩm tra, năng lực công ty... 

Trả lời:

Căn cứ các quy định nêu tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Theo nội dung trong câu hỏi của công dân Lương Quốc Hùng thì dự án cải tạo, sửa chữa bao gồm: Tòa nhà Trụ sở UBND tỉnh (là công trình hiện hữu) được cạo sơn, các hạng mục công trình khác như nhà xe, sân đường, khu vực sảnh được xây mới (các hạng mục này tách rời với tòa nhà Trụ sở UBND tỉnh, được xem là các công trình độc lập). Việc xác định cấp công trình thực hiện như sau:

(1). Tòa nhà Trụ sở UBND tỉnh là công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì việc xác định cấp của công trình hiện hữu này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD.

(2). Đối với các hạng mục công trình độc lập xây mới khác (nhà xe, sân đường, khu vực sảnh,...) thì việc xác định cấp công trình thực hiện theo loại công trình và được quy định chi tiết về cách xác định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 06/202 l/TT-BXD(l).   

 Cục Giám định