Hướng dẫn phân loại, phân cấp đối với trung tâm sản xuất và quảng bá phim hoạt hình (Trung tâm)

Ngày cập nhật: 28/02/2023

Hỏi: (Nguyễn An - nguyenlanna0169xx9@gmail.com)

Tôi xin hỏi, trung tâm sản xuất và quảng bá phim hoạt hình thuộc nhóm công trình nào? Phân cấp như thế nào và văn bản nào quy định việc này?

Trả lời:

1. Phân loại công trình xây dựng được quy định khoản 1 Điều  3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Công dân căn cứ tính chất kết cấu và công năng sử dụng của Trung tâm để phân loại công trình xây dựng.

2. Phân cấp công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Công dân căn cứ các tiêu chí về mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất hoặc quy mô kết cấu của Trung tâm để phân cấp công trình xây dựng.

Cục Giám định