Định mức khấu hao cọc ván thép

Ngày cập nhật: 24/09/2021

Hỏi: (Trần Văn Trọng - trantrong79@gmail.com)

Hiện nay cơ quan chúng tôi đang tổ chức lập dự toán xây dựng công trình cho một số công trình thoát nước, trong đó có hạng mục ép cọc ván thép (cừ Larsen).

Theo định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng, công tác thi công cọc chỉ hướng dẫn cách tính hao phí vật liệu cho công tác đóng cọc ván thép mà không đề cập đến hao phí cho công tác ép cọc nên chúng tôi đã sử dụng định mức hao phí của công tác đóng cọc cho công tác ép cọc.

Kính đề nghị Bộ Xây dựng cho biết công tác ép cọc ván thép có được tính khấu hao vật liệu hay không? Và việc vận dụng định mức hao phí của công tác đóng cọc cho công tác ép cọc có đúng không?

Trả lời:

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng. Trong đó, Điểm 10, phần hướng dẫn áp dụng định mức tại Chương III: công tác thi công cọc, có quy định hao phí cọc cừ Larsen nhổ lên và sử dụng nhiều lần đối với công tác đóng, ép cừ ván thép (cừ Larsen). Theo đó:

- Hao hụt vật liệu cọc cho một lần đóng, nhổ cọc với thời gian cọc nằm trong công trình dưới 1 tháng được tính cho cả 2 công tác đóng và ép cọc;

- Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc chỉ được tính cho công tác đóng cọc.

Cục Kinh tế xây dựng