Kiểm tra công tác nghiệm thu và cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày cập nhật: 17/06/2021

Hỏi: (Phạm Thanh - phamthanhntnt@gmail.com)

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 .

Vậy cho tôi hỏi, các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh, có kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì có phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra công tác nghiệm thu hay không?

2. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện, điện tử, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, giám sát đường dây và trạm biến áp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Nay chứng chỉ của tôi sắp hết hạn, tôi đang chuẩn bị làm thủ tục nộp hồ sơ để cấp lại chứng chỉ, tuy nhiên qua nghiên cứu quy định về cấp chứng chỉ hành nghề của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chỉ có lĩnh vực Thiết kế cơ - điện công trình, không có lĩnh vực thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

Tôi muốn hỏi, trường hợp này tôi nộp hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có đúng quy định hay không?

Trả lời:

1. Theo nội dung trình bày trong email thì việc cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh có kinh phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp việc cải tạo, sửa chữa làm thay đổi “quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính” của công trình theo quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì các lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định chi tiết tại Phụ lục VI Nghị định này. Các nội dung liên quan đến điều kiện và chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng và giám sát thi công xây dựng được quy định tại Điều 66, Điều 67, Điều 70 và Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp như nội dung Ông đề cập.

Cục Giám định