Kiện toàn Tổ cải tiến Quy trình quản lý và triển khai Chuyển đổi số thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng(16/11/2022)

Ngày 16/11/2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 125/QĐ-BQLDA về việc Kiện toàn Tổ cải tiến Quy trình quản lý và triển khai Chuyển đổi số thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

Tìm theo ngày :