Phương pháp chôn lấp rác thải FUKUOKA - Nhật Bản(11/03/2013)

Phương pháp chông lấp Fukuoka bán hiếu khí, tuần hoàn nước rỉ rác theo phương thức thu gom và tuần hoàn nước rỉ rác bằng hệ thống ống cống có khoan lỗ được lắp đặt đơn giản dưới đáy bãi rác.

Tìm theo ngày :