Tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới(14/06/2024)

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, đến nay, cả nước vẫn còn 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh “trắng xã nông thôn mới”. Trong đó, một số xã khu vực III, khu vực II vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang có biểu hiện không muốn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Do đó, để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 cần ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và có lộ trình giảm dần hỗ trợ đối với các xã cán đích NTM.

Tìm theo ngày :