Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước(16/01/2018)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 94/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, trả lời cử tri phản ánh theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án phát triển nhà ở. Tương tự, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BXD ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014 lại mâu thuẫn với các nội dung trên khi quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định trên cho thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đầu tư để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản 96/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trả lời cử tri phản ánh: “Cử tri đề nghị xem xét và nâng mức cho vay/ hộ gia đình từ 25 triệu đồng lên mức 40 triệu đồng đối vớihộ nghèo được quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.” Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bảnsố 99/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở (chính sáchhỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ)”.
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắc Lắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản 35/BXD-GĐ gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh: “Đề nghị bổ sung công trình tôn giáo, tín ngưỡng vào danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Vì công trình tôn giáo, tín ngưỡng là nơi tập trung đông người, đòi hỏi mức độ an toàn cao, nếu xảy ra mất an toàn sẽ gây hậu quả nặng nề”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 
  •  Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12793/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Trethuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3130/BXD-QLN gửi Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời cử tri phản ánh “Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm hơn đến cuộc sống của công nhân; cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công nhân ổn định cuộc sống như xây dựng nhà lưu trú công nhân, nhà giữ trẻ, trường học để công nhân yên tâm lao động ổn định cuộc sống”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 
Tìm theo ngày :