Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh(28/12/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ nhằm đảm bảo thống nhất với khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư tại đô thị.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị như sau: “Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của UBND tỉnh chỉ thực hiện hỗ trợ cho các hộ có trong danh sách đã được duyệt trước ngày 31/5/2017. Việc hỗ trợ và giải ngân vốn kết thúc đến hết ngày 31/12/2019 (theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ). Đối với những hộ gia đình chính sách đã đầy đủ hồ sơ từ sau ngày 31/5/2017 đến nay, hoàn cảnh nhà ở rất khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng này”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiều gia đình chính sách được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nêu trên kết thúc năm 2019, tuy nhiên, hiện nay đối tượng chính sách còn khó khăn về nhà ở còn nhiều, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với đi tượng người có công với cách mạng, đồng thời nâng mức hỗ trợ để phù hp với điều kiện vật giá tăng cao, vì mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với xây mới và 20 triệu đồng đối với sửa chữa thì không đủ chi phí để thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành về xây dựng nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà. Đ xây dựng được ngôi nhà theo tiêu chí nông thôn mới về nhà ở thì người dân phải đối ứng thêm 20 triệu đồng mới đảm bảo kinh phí để xây dựng; trong khi các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo; do đó, khả năng đối ứng thêm 20 triệu đồng là rất khó. Vì vậy, cử tri mong muốn Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ từ 50 triệu lên 70 triệu đồng/nhà, không cần phải đối ứng thêm nữa”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), tăng mức hỗ trợ từ nguồn vốn từ ngân sách lên 40 triệu đồng/hộ, theo đó tăng mức vay từ ngân hàng chính sách xã hội lên 30 triệu đồng/hộ, vì theo giá cả thị trường hiện nay với số tiền hiện tại khó đáp ứng nhà yêu cầu 03 cứng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Cử tri cho rằng: Quy định “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng phần quỹ đất 20% tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đó không thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội’’ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đối với các huyện ngoại thành (nhất là huyện nông thôn) là chưa phù hợp vì huyện nông thôn nhu cầu nhà ở xã hội không cao, mặt khác, trong cùng một dự án có cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại sẽ không thu hút được nhà đầu tư, ngân sách sẽ không thu được tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất này để cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện. Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ quy định phù hợp.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ các hộ cải thiện về nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt các hộ, giúp các hộ gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo yên tâm sinh sống và làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi đến qua văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lập, phê duyệt đối với 02 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 08/10/2008. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm xin ý kiến thẩm định, thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định, tại khoản 7 Điều 4 Nghị định quy định “7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”.

<<1...3456...61>>
Tìm theo ngày :