Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV(22/07/2022)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tại văn bản số 490/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/06/2022 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Tại khoản 7  Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có quy định “Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương”. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đ nghị Bộ Xây dựng quan tâm, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 46/NĐ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ thì chính sách này chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều hộ gia đình chính sách thật sự khó khăn về nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ. Cử tri đề nghị quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công trong giai đoạn tới".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:“Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khoảng trên 5.000 hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ thuộc các đối tượng: là người dân tộc thiểu số, cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai mà nhà ở có nguy cơ sụp đổ, không an toàn khi sử dụng cần được hỗ trợ cải thiện về nhà ở theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (gồm có khoảng trên 2.819 trường hợp cần xây mới và khoảng 2.183 trường hợp cần sửa chữa, cải tạo về nhà ở). Cử tri kiến nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương đế sớm thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên; đồng thời, nâng mức hồ trợ xây mới nhà ở thấp nhất là 50.000.000 đồng/hộ và mức hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở thấp nhất là 30.000.000 đồng/hộ (trong đó, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương là 90%; hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh là 10%)".

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kèm theo kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện lựa chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp nhà đầu tư sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất chỉ có đất nông nghiệp, đất chuyên dùng…nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được phê duyệt; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở 2014 nhưng chưa công nhận chủ đầu tư. Đối với các dự án nhà ở thương mại đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, đề nghị xác định giá trị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện hoặc bổ sung nghĩa vụ tài chính về đất để tiếp tục thực hiện dự án

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh theo nội dung Văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ theo hướng giao thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tới theo Văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022, với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét, bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư; bổ sung thủ tục hành chính cấp huyện đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện, xã quyết định đầu tư và thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn. Trường hợp không ban hành các bộ thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể để có căn cứ triển khai thực hiện”. 

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: “Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, do Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở xác định Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn. Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

<<1...3456...66>>
Tìm theo ngày :