Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai lập Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020(27/02/2013)

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai lập Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 như sau:

Tìm theo ngày :