Hướng dẫn về đánh giá, công nhận loại đô thị đối với thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo và thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương(20/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 870/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến hướng dẫn về đánh giá, công nhận loại đô thị đối với thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo và thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tìm theo ngày :