Hướng dẫn Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lãi do chậm thanh toán(10/11/2008)

Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 270/BXD-KTXD hướng dẫn Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lãi do chậm thanh toán.

Tìm theo ngày :