Tạo điều kiện đầu tư sản xuất vật liệu không nung đối với Công ty cổ phần Sông Đà 12- Cao Cường(28/11/2008)

Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2382/BXD-VLXD gửi Uỷ ban nhan dân tỉnh HảI Dương về việc tạo điều kiện đầu tư sản xuất vật liệu không nung đối với Công ty cổ phần Sông Đà 12- Cao Cường.

Tìm theo ngày :