Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình và Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD(13/11/2008)

Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình và  Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :