Rà soát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, chuẩn bị giao dự toán thu, chi năm 2009(05/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2415/BXD-KHTC  gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ  Xây dựng về việc rà soát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, chuẩn bị giao dự toán thu, chi năm 2009.

Tìm theo ngày :