Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 9-2009(01/10/2009)

Kết quả triển khai trong tháng 9/2009 như sau :

Tìm theo ngày :