Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 11-2009(05/12/2009)

Kết quả triển khai trong tháng 11/2009 như sau :

Tìm theo ngày :