Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Hải Dương, Sóc Trăng, Đắk Lắk, An Giang, Phú Thọ

Thứ hai, 29/12/2014 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3440/BXD-QLN trả lờikiến nghịcủa cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Hải Dương, Sóc Trăng, Đắk Lắk, An Giang, Phú Thọ. Nội dung kiến nghị như sau:

- Cử tri thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Nam Định kiến nghị: "Việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng nhưng chưa được hỗ trợ về nhà ở gây khó khăn cho một số hộ gia đình chính sách thuộc diện hưởng chế độ đã tháo dỡ chuẩn bị xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chủ trương trên. Đề nghị sớm quan tâm, bố trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trước mắt trong năm 2014, 2015, sớm bố trí đủ kinh phí cho các địa phương hoàn thành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, đảm bảo chính sách nhà ở cho người có công được thực hiện đầy đủ, phù hợp với khả năng và cuộc sống của người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg".

- Cử tri tỉnh Hải Dương, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: " Cử tri đề nghị phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, nhằm cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đề nghị quan tâm hơn nữa đến chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng: cụ thể đề nghị trình Chính phủ tiếp tục thực hiện đợt 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở".

- Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: " Đề nghị hỗ trợ kịp thời cho địa phương về việc triển khai làm nhà ở cho đối tượng người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Đề án đã được phê duyệt. Vì thực tế hiện nay đối tượng được hưởng chính sách sau khi Đề án đã được tỉnh phê duyệt hỗ trợ đủ, người dân đã và đang sửa chữa và làm mới nhà ở, nhưng thiếu tiền thanh toán vật liệu và công thợ phải đi vay để trả nợ xây nhà làm ảnh hưởng lớn đến mức sống, thu nhập của những gia đình chính sách tại địa phương".

- Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: "Chính sách về nhà ở đối với các đối tượng chính sách thực hiện còn chậm do thiếu vốn. Đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí cho địa phương thực hiện".

- Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: "Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được Chính phủ ban hành, được các địa phương rà soát và báo cáo đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, tuy nhiên đến nay kinh phí hỗ trợ từ Trung ương cho việc thực hiện chính sách này còn rất hạn hẹp so với tổng lượng kinh phí cần thiết để thực hiện chính sách cho các đối tượng thuộc danh sách đã được các địa phương rà soát. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện kịp thời các nội dung theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg".

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 18/5/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Tại thời điểm năm 2012, khi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, theo báo cáo của 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (10 địa phương không có báo cáo) có 72.153 hộ người có công cần hỗ trợ nhà ở, trong đó: 50.415 hộ cần xây dựng mới nhà ở và 21.738 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở. Với tổng số tiền cần thực hiện hỗ trợ là 2.451 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 2.232 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 219 tỷ đồng).

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 01/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở. Đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành phố lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở với tổng số hộ người có công cần hỗ trợ là 339.270 hộ, tăng khoảng 4,7 lần so với số liệu các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, trong đó: 162.170 hộ cần xây dựng mới nhà ở và 177.100 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở, với tổng số tiền cần thực hiện hỗ trợ là hơn 10.800 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ là hơn 9.200 tỷ đồng), tăng khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương sau khi các địa phương rà soát lại Đề án.

Do số lượng người có công cần hỗ trợ nhà ở trên địa bàn cả nước tăng nhiều, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2636/BXD-QLN ngày 10/12/2013 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014, Thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ cho 72.153 hộ người có công theo đúng Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đồng thời giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát chặt chẽ số lượng, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, từ tháng 10/2013 đến nay, Bộ Tài chính đã tạm ứng 84% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với tổng số tiền là 1.866,5 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 72.153 hộ của 53 địa phương (có số liệu báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012), riêng TP. Hồ Chí Minh chưa được cấp 2,74 tỷ đồng do đang lập và phê duyệt Đề án. Nguồn kinh phí còn thiếu 365,575 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện hỗ trợ theo văn bản số 2106/TTg-KTTH ngày 24/10/2014. Hiện nay, Bộ Tài chính đang làm thủ tục cấp khoản kinh phí này cho các địa phương. Như vậy, đến nay ngân sách trung ương đã có đủ nguồn để bố trí đủ 2.232 tỷ đồng để hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 72.153 hộ mà 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

Đến tháng 12/2014, theo báo cáo của các địa phương đã được tạm ứng kinh phí, đã có 34.107 hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ (trong đó có 21.587 hộ được xây mới nhà ở và 12.520 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở), 7.496 hộ đang triển khai thực hiện (trong đó có 5.138 trường hợp xây mới và 2.358 trường hợp sửa chữa, cải tạo), đạt tỷ lệ 57,7% số hộ cần hỗ trợ theo kế hoạch.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ được thực hiện lâu dài, liên tục, với chủ trương không để một hộ gia đình người có công nào có khó khăn về nhà ở phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tới khi hoàn thành. Nhưng do số lượng người có công cần thực hiện hỗ trợ quá lớn, vượt quá dự kiến trong khi ngân sách trung ương cũng đang phải cân đối để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác nên trước mắt Chính phủ sẽ bố trí vốn để hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 80.000 hộ người có công với cách mạng trong năm 2014 và Quý 2 năm 2015 (gồm 72.153 hộ người có công của 53/63 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát và 7.847 hộ người có công của 10 địa phương không có báo cáo gửi Đoàn giám sát nhưng đã phê duyệt Đề án). Đối với số lượng hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở còn lại khoảng hơn 267.000 hộ, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vào các năm tiếp theo, dự kiến sẽ hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng vào năm 2018.

2. Về kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang: "Kiến nghị trong thực hiện chính sách nhà ở nên đảm bảo tính công bằng, không nên quy định người có công có mức sống trung bình, khá thì không được hưởng". Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì không căn cứ vào mức thu nhập của người có công mà căn cứ vào tình trạng nhà ở của người có công với cách mạng, cụ thể là hỗ trợ cho những hộ gia đình người có công với cách mạng đang thật sự có khó khăn về nhà ở (đang ở nhà tạm hoặc nhà ở hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở, phải sửa chữa, cải tạo lại nhà ở) có điều kiện để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho bản thân và gia đình.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3440/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)