Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị

Thứ tư, 31/08/2022 18:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3887/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị.

Sau khi nghiên cứu, theo thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, Bộ Xây dựng đã có công văn 3887/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý: Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị được đề xuất đầu tư xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam. Dự án sử dụng vốn của EVNNPT, có tổng mức đầu tư 1.152,191 tỷ đồng. Để có cơ sở đánh giá, cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư cần làm rõ tính pháp lý, mục tiêu đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan của dự án. Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Về sự phù hợp ngành điện: Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 quy định: Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị gồm 02 mạch với chiều dài tuyến đường dây 220kV dài 34Km, công trình xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị chưa thể hiện tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, cần hoàn chỉnh bổ sung tiến độ thực hiện dự án theo quy định để có cơ sở xem xét, cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của dự án.

- Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị: Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị có hướng tuyến đi qua địa phận 02 tỉnh Thái Bình và Hà Nam, do đó UBND các tỉnh có dự án đi qua chịu trách nhiệm rà soát, thỏa thuận đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và không làm ảnh hưởng tới các dự án đang thực hiện theo quy định.

2. Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

- Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 4642/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị có điểm đầu tại thanh cái 220kV trạm biến ấp 220kV Thanh Nghị thuộc xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; điểm cuối tuyến đặt tại trụ đầu nối nằm trên tim tuyến đường dây  220kV Thái Bình – Kim Động hiện hữu thuộc xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với tổng chiều dài 58Km. Hướng tuyến đường dây thiết kế cần được rà soát, hiệu chỉnh đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua. Đồng thời, chú trọng các trường hợp tuyến đường dây qua địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn, qua các khu dân cư, khu đô thị và đoạn vượt sông Hồng, .. để có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện của dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án, tuy nhiên chưa đầy đủ theo quy định. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan của dự án theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định.

- Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Cần hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây  220kV Thái Bình – Thanh Nghị cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3887_BXD-HDXD_31082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3887/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)