Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Thứ sáu, 29/07/2022 18:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2885/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

1. Về đối tượng lập Chương trình phát triển đô thị

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 đã quy định “Việc phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển từng đô thị để quản lý phát triển đô thị, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội”.

Thông tư số 12/2014/TT-BXD quy định việc lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, danh mục và lộ trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vậy các đô thị hoặc khu vực dự kiến hình thành đô thị loại V khi đã có quy hoạch chung đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt đều là đối tượng lập chương trình phát triển đô thị.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 “ Đối với đô thị loại V, Chương trình phát triển đô thị được lồng ghép trong hồ sơ khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Quy định này nhằm đảm bảo việc sử dụng chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có bao gồm việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị), theo đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về khu vực phát triển đô thị. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến theo quy định tại Công văn số 2081/BXD-PTĐT ngày 10/6/2022.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ quy định tại Điều 4 của Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014, các quy định của pháp luật đang có hiệu lực thi hành và chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư phát triển đô thị để xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các quy định về chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển tại địa phương.

2. Về thời hạn lập Chương trình phát triển đô thị so với thời điểm phê duyệt quy hoạch chung đô thị

Theo văn bản số 2254/SXD-HTĐT ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Long An trên địa bàn tỉnh long An có một số đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung đô thị (có đô thị đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung đến nay gần 10 năm).  Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ tình hình phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển hệ thống đô thị của tỉnh trong thời kỳ mới rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (nếu cần thiết) làm cơ sở để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị theo quy định của pháp luật. Đối với các đô thị đã có đồ án quy hoạch chung được phê duyệt còn hiệu lực thi hành mà chưa lập chương trình phát triển đô thị thì đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị.

3. Việc lập Chương trình phát triển đô thị cho thị trấn là đô thị loại IV trực thuộc huyện:

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư số 12/2014/TT-BXD: “Căn cứ Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập Chương trình phát triển từng đô thị thuộc tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Chương trình phát triển cho từng đô thị phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt”. Đối với trường hợp thị trấn Cần Đước đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV tại Quyết định số 505/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 theo quy định của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị, nhưng chưa lập chương trình phát triển đô thị, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An rà soát quy hoạch chung đô thị, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện lập chương trình phát triển đô thị theo quy định, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2885-BXD-PTDT_29072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2885/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)