Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023

Thứ ba, 28/03/2023 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/3/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 296/QĐ-BXD ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023.

Theo Quyết định, các Chương trình, danh mục văn bản/đề án được ban hành gồm:

“Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023” tại Phụ lục 1 (bao gồm các văn bản/đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền);

Danh mục các văn bản, đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2023 tại Phụ lục 2.

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản/đề án xây dựng kế hoạch chi tiết soạn thảo đối với văn bản/đề án được giao chủ trì, phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị phụ trách, chuyên viên thực hiện, tiến độ thực hiện; gửi Vụ Pháp chế để theo dõi, đôn đốc;

Đối với các văn bản/đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thời gian trình quy định tại Phụ lục 1, tham mưu Bộ Xây dựng trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo.

Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này và báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Vụ Pháp chế tổng hợp, tham mưu báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình, kết quả thực hiện văn bản/đề án trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp sau khi nghiên cứu các văn bản/đề án tại Phụ lục 2 thấy cần thiết bổ sung vào Chương trình để soạn thảo trong năm 2023 hoặc có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án thì đơn vị đề xuất chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, có ý kiến đối với văn bản/đề án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành nhưng chưa đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu để Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với văn bản/đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án theo khoản 3 Điều này được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận là cơ sở để triển khai thực hiện.

Văn bản đề xuất của đơn vị, văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận của cấp có thẩm quyền được gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 296/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)