Hà Nội: Mở rộng kênh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Thứ ba, 26/03/2024 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND, thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố, công tác cải cách TTHC trọng tâm và thực hiện Đề án 06/Chính phủ đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của bộ máy hành chính.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án 06 với tinh thần “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”; Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh các tiện ích khai thác dữ liệu dân cư nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tạo nền tảng phục vụ phát triển ứng dụng công dân số.

Cùng với đó, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; áp dụng các kinh nghiệm, phương pháp tiên tiến của quốc tế và các địa phương để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách TTHC, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt là mở rộng kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Hoàn thiện và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh năm 2024, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số”; tăng cường thiết lập các kênh truyền thông để các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành Thành phố thông minh.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung về kiểm soát TTHC và nội dung, quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc triển khai các Kế hoạch trọng tâm của Thành phố trong năm 2024 về kiểm soát TTHC với thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách TTHC trọng điểm; Đề án 06 Chính phủ; Chuyển đối số, xây dựng Thành phố thông minh.

Kết hợp đa dạng hóa hình thức thông tin để giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số và việc giải quyết các TTHC và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác thông tin tuyên truyền cần kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện liên quan.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)