Đồng Tháp: Tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác cải cách hành chính

Thứ tư, 28/07/2021 13:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Qua 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp đã đạt những kết quả tốt. Trong đó, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch: Kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tỉnh cũng đã công bố TTHC từ tỉnh đến cấp xã đối với các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư; thông tin và truyền thông. Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết công khai các TTHC theo đúng quy định trên Trang Thông tin điện tử, tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, địa phương.

Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính

Tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2021. Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã đến làm việc và kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện Cao Lãnh, UBND huyện Lai Vung và 15 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn các hạn chế tại một số địa phương như: Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC chưa đúng quy định; niêm yết TTHC chưa đầy đủ; còn tình trạng từ chối giải quyết hồ sơ nhưng không trả lời bằng văn bản, không nêu rõ lý do; nhận dư thành phần hồ sơ; hồ sơ giải quyết trễ hạn, không có thư xin lỗi đầy đủ... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu địa phương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế.

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ và các quy định của pháp luật, UBND tỉnh tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chỉ đạo các sở, cơ quan ngang sở về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và số lượng cấp phó các phòng và tương đương; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được tổ chức thống nhất phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính huyện, thành phố.

Trong cải cách chế độ công vụ, UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương... Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020 đã tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch năm 2020 của 109 công chức, viên chức.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xem xét các điều kiện thực tế và xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ số để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử, phầm mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) từ cấp tỉnh đến cấp xã (hiện nay 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện); hệ thống họp trực tuyến được thực hiện liên thông từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện...

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh công bố quy trình thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử ở các ngành, các cấp và đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 theo lộ trình. Đồng thời thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về số lượng biên chế công chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý; tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; xây dựng video tuyên truyền các hoạt động, mô hình hay về CCHC. Đồng thời tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC cấp tỉnh năm 2021; tập huấn về công tác nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; hoàn thành và công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Ban hành Đề án tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030...

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)