Lan tỏa phong trào xóa nhà dột, nhà tạm tại các địa phương(12/04/2024)

Lan tỏa phong trào xóa nhà dột, nhà tạm vừa giúp ổn định, cải thiện đời sống của người dân, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhiều địa phương với những đặc thù khác nhau đã tìm tòi, sáng tạo, có những cách làm mới, hay, hiệu quả cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tìm theo ngày :