Năm 2025: Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh

Thứ hai, 09/10/2023 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về việc chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy Hà Nội; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Bám sát các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố; đồng thời, có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kế thừa toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các chương trình, kế hoạch của Thành phố, điều chỉnh phù hợp với tình hinh thực tế.

Các chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch gồm: Chính quyền số có 27 chỉ tiêu; Kinh tế số có 07 chỉ tiêu; Xã hội số có 14 chỉ tiêu; Số hóa và lưu trữ điện tử có 07 chỉ tiêu. Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đề ra hơn 200 nhiệm vụ, trong đó, phát triển Chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh gồm 100 nhiệm vụ; phát triển kinh tế số và xã hội số có 77 nhiệm vụ; số hóa và lưu trữ điện tử có 24 nhiệm vụ.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí của Thành phố và phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương có ký kết thỏa thuận phối hợp tuyên truyền với Thành phố thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn xã hội, kết quả và thành tựu chuyển đổi số của Thành phố; Là đầu mối của thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số, đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)