Bộ Xây dựng cho ý kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ sáu, 24/05/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 2258/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là quy hoạch cấp điện).

Theo đó, nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cơ bản bám sát Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch: Đề nghị đánh giá rõ hơn về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cấp điện và bổ sung quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch cấp điện đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, phù hợp với các định hướng cấp điện và phương án phát triển lưới điện theo Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng.

Bổ sung đánh giá tình hình triển khai quy hoạch và tình hình đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đô thị theo quy hoạch cấp điện đô thị và điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 9017/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 23/7/2019.

Phần hiện trạng hệ thống điện đề nghị bổ sung đánh giá việc triển khai hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện trạng trên các tuyến đường khu vực trung tâm, các tuyến phố chính để làm cơ sở đề xuất hạ ngầm trong quy hoạch hệ thống điện.

Theo thuyết minh tại mục 4.2 dự báo nhu cầu dùng điện đến năm 2030 là 3930 MW, tuy nhiên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì tổng nhu cầu cấp điện đến năm 2030 là 1790 MW. Đề nghị rà soát phương pháp tính đảm bảo sự thống nhất phương pháp tính giữa hai quy hoạch, trong trường hợp quy hoạch cấp điện có đề xuất thay đổi so với định hướng quy hoạch cấp điện tại Quyết định 359/QĐ-TTg, thì UBND thành phố Đà Nẵng cần thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì hệ thống giao thông công cộng quy hoạch 02 tuyến MRT, 11 tuyến LRT, 02 tuyến Tramway cùng các điểm Depot. Đề nghị dự báo nhu cầu điện cần tính đủ lượng điện phục vụ cho hệ thống nêu trên.

Bổ sung lộ trình hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện trạng trên các tuyến đường khu vực trung tâm, các tuyến phố chính, phố du lịch đảm bảo các yêu cầu quy định về hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình. Kết hợp hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như viễn thông, điện lực, chiếu sáng … đảm bảo phù hợp quy định Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bổ sung việc xác định chương trình, dự án ưu tiên và dự kiến nguồn lực thực hiện triển khai quy hoạch.

Bộ Xây dựng lưu ý một số ý kiến khác như: Bổ sung Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp điện để phù hợp theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2258/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)