Hướng dẫn về việc ủy quyền để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975

Thứ năm, 11/04/2024 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1573/BXD-QLN ngày 11/04/2024 về việc ủy quyền cho UBND Tp.Thủ Đức và các quận, huyện tham dự Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 81 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư bằng vốn của địa phương và nhà ở được giao quản lý trên địa bàn.

Tại khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định trường hợp nhà chung cư, khu chung cư có một phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước thì đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công đối với phần diện tích này tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Nhà ở năm 2023 tiếp tục quy định: ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 113 của Luật này do địa phương quản lý và nhà ở được giao quản lý trên địa bàn. Đồng thời, tại khoản 1 và khoản 3 Điều 15 của Luật này cũng quy định trách nhiệm của chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công, theo đó, đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, đơn vị bảo trì nhà ở, quyết định việc bảo trì nhà ở và không có quy định trong việc ủy quyền thực hiện các trách nhiệm khác.

Tại khoản 1 Điều 12 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14) quy định: Việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong luật. Trong trường hợp này, luật phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể mà chính quyền địa phương không được phân cấp, ủy quyền cho cơ quan nhà nước cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác.

Tại khoản 1 Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Trong trường hợp cần thiết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp, ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản.

Như vậy, pháp luật về nhà ở và pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương đều không có quy định cho phép đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công được ủy quyền tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1573/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)