Hướng dẫn thủ tục công nhận chủ đầu tư đối với nhà đầu tư liên danh trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Thứ năm, 28/03/2024 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1341/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước hướng dẫn thủ tục công nhận chủ đầu tư đối với nhà đầu tư liên danh trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 22 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định:"2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây: a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này".

Tại điểm c khoản 2 Điều 22 của Luật Nhà ở năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định:"c) Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Chính phủ quy định chi tiết điểm này".

Tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP) quy định: "3.Trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư thì các nhà đầu tư này có thể ủy quyền cho một nhà đầu tư có đủ điều kiện hoặc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để làm thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 4 Điều này. Việc ủy quyền làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản này được thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền, trong đó quy định rõ quyền và trách nhiệm của các bên".

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ) quy định:"1. Nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, quy định tại khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, pháp luật về kinh doanh bất động sản và trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại hoặc được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì nhà đầu tư đó được xác định là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại".

Tại điểm d khoản 2 Điều 7 của Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) quy định:"Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này (sau đây gọi là dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan".

Tại điểm c khoản 2 Điều 77 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định:" 2. Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật này đối với dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:... c) Nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành".

2. Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, đối với dự án nhà ở thương mại thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thì việc xác định chủ đầu tư dự án căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

Trường hợp dự án đầu tư có nhiều nhà đầu tư tham gia và việc lựa chọn nhà đầu tư của dự án được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu thì việc các nhà đầu tư tham gia có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 của Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng); việc ủy quyền thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thì đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 của Luật Nhà ở năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14), khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) và các quy định pháp luật có liên quan để xác định, thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1341/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)