Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 19/03/2024 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng, đối với định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD, tại tiểu mục 4.5 mục 4 Chương II Phần II có quy định về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác định như sau:

- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định xác định bằng 80% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

Như vậy, quy định trên chỉ quy định về việc xác định chi phí thẩm định, chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện việc chi đối với chi phí thẩm định. Để tạo điều kiện thuận lợi trong áp dụng quy định trên, đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chi đối với nội dung này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1193/BXD-KTXD xin trả lời như sau:

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Hiện nay, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (bao gồm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) thực hiện theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính. Tổ chức thu phí thẩm định gồm cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền và cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư (là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không phải là tổ chức được thu phí như quy định tại Điều 3 Thông tư số 28/2023/TT-BTC thì chi phí thẩm định được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Việc chi được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1193/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)