Giải thích về đất xây dựng nhà máy và đất xây dựng kho tàng trong QCVN 01:2021

Thứ hai, 29/01/2024 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 474/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Đầu tư Long Đức về việc giải thích về đất xây dựng nhà máy và đất xây dựng kho tàng trong QCVN 01:2021.

Theo đó, về chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch. Theo thông tin được cung cấp, tại thời điểm phê duyệt các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Đồng Nai thì QCXDVN 01:2008 còn hiệu lực, vì vậy phải áp dụng các quy định về quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng trong Quy chuẩn này. Theo đó, tại bảng 2.3 và bảng 2.4, điểm 2.7.3 QCXDVN 01:2008, đất nhà máy, kho tàng được xác định chung trong cùng một chỉ tiêu về loại đất. Hiện nay, trong QCVN 01:2021/BXD thay thế QCXDVN 01:2008 (đã hết hiệu lực thi hành) không quy định cụ thể yêu cầu về tỷ lệ chiếm đất của đất xây dựng nhà máy, kho tàng trong khu công nghiệp nhưng nội dung chỉ tiêu sử dụng đất cũng quy định chung đất xây dựng nhà máy, kho tàng tại mục 2.5.3.

Về chức năng sử dụng của ô đất trong quy hoạch. Tại thời điểm UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt các quy hoạch trên, Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng đang có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD và Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD không quy định rõ về các thành phần chức năng trong đất công nghiệp. Hiện nay, theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn đất sản xuất công nghiệp, kho bãi được quy định cùng chức năng sử dụng đất của ô đất (số thứ tự 11, phụ lục V).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 474/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)