Triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023

Thứ ba, 23/01/2024 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-PC gửi Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023.

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã chủ trì tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 20 văn bản quy phạm pháp luật (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản 342/BXD-PC ngày 23/01/2024), trong đó, một số văn bản có nội dung giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hoặc tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thi hành pháp luật. Để bảo đảm triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả, khả thi, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tập trung nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định; trong đó, quan tâm việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01/01/2025) (chi tiết các nội dung giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Luật, Nghị định tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản 342/BXD-PC ngày 23/01/2024);

Tổ chức nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng để bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn mới được ban hành trong năm 2023.

2. Tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mới được ban hành trong năm 2023, chú trọng những điểm mới nổi bật của các văn bản này tác động đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động đầu tư kinh doanh tại địa phương.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; trong đó, lưu ý quy trình, nội dung kiểm tra, việc xây dựng Kế hoạch, Quy chế để triển khai nhiệm vụ kiểm tra bảo đảm tuân thủ quy định mới tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Qua công tác kiểm tra, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị về thể chế, chính sách, pháp luật, gửi Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ, khả thi.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_342-BXD-PC_23012024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 342/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)