Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 19/01/2024 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Tại điểm b khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này”. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP chỉ quy định công tác thẩm định đối với Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiếu các nội dung liên quan đến công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Kiến nghị bổ sung các quy định về nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định, thời gian giải quyết và biểu mẫu thực hiện đối với công trình ảnh hưởng đến an toàn lợi ích cộng đồng có quy mô lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.”.

Về việc kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 311/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ như kiến nghị của cử tri, quy định việc thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác. Đối với dự án sử dụng vốn khác có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng, người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn khác được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư có thể tham khảo nội dung thẩm định được quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Xây dựng2 để thực hiện.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP (dự kiến trong năm 2024) đảm bảo cụ thể và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 311/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)