Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn

Thứ hai, 08/01/2024 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 131/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổ chức chứng nhận về việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

Theo đó, căn cứ mục 4.1 Phần 4 QCVN 16:2023/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”: “Các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2023/BXD, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP nộp về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm”.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

4. Tổ chức chứng nhận hợp quy được tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

……

b) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

.......”.

QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Bộ Xây dựng đề nghị các Tổ chức chứng nhận có năng lực và có nhu cầu chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD lập Hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 131/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)