Báo cáo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức

Thứ ba, 02/01/2024 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-TCCB gửi các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ về việc báo cáo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, thực hiện Công văn số 7416/BNV-CCVC ngày 15/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức; để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung như sau (số liệu tính đến ngày 30/11/2023):

1. Báo cáo tổng hợp về số biên chế công chức, viên chức hiện có mặt và tổng số lượng người theo từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (theo danh sách trả lương) tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc.

2. Báo cáo tổng hợp về số lượng người và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Báo cáo về số vị trí việc làm còn thiếu theo cơ cấu từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp còn thiếu tại đơn vị (số chênh lệch giữa Báo cáo tại mục 2 so với Báo cáo tại mục 1 nêu trên).

4. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm ở đơn vị.

5. Những đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) và Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2022/TT-BNV)

Nội dung báo cáo tại Mục 1, 2, 3 nêu trên, đề nghị tách rõ số lượng người ở vị trí việc làm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với số người không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 05/02/2024 (qua Vụ Tổ  chức cán bộ), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: huongpham2986@gmail.com để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_11-BXD-TCCB_02012024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-TCCB

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)