Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2035

Thứ sáu, 17/11/2023 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5263/BXD-QHKT góp ý đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Thịnh, huyện Văn Yên đến năm 2035.

Về sự cần thiết, cơ sở pháp lý và sự phù hợp với quy định pháp luật:

- Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lập Quy hoạch chung các đô thị mới An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2035 là cần thiết và phù hợp.

-  Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất rừng phải tuân thủ các quy định tại Luật Lâm nghiệp và thực hiện đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cần đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn đô thị loại V đã được quy định tại tại Điều 8 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD).

- Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý và khoa học việc xác định phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung đô thị mới An Thịnh, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã An Thịnh hiện hữu.

Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung: Đề nghị rà soát số liệu diện tích đất Lâm nghiệp (3 loại rừng) và đất sản xuất nông nghiệp đảm bảo tính pháp lý; Xác định rõ các cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của xã, các điều kiện và động lực hình thành đô thị mới An Thịnh (đô thị loại V) trên cơ sở  xã nông thôn hiện hữu. Bổ sung các căn cứ, cơ sở khoa học dự báo phát triển xã nông thôn thành đô thị loại V đến giai đoạn 2030.

- Đề nghị bổ sung, đánh giá rõ các tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực xã An Thịnh trong quá trình phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Theo báo cáo thuyết minh, tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp (59,47 %) và đất sản xuất nông nghiệp (29,89%) trong tổng diện tích toàn xã An Thịnh. Do đó, cần đánh giá phân tích quy mô lao động phi nông nghiệp đảm bảo tính khả thi, hạn chế việc lấy đất nông nghiệp, lâm nghiệp và san lấp mặt nước (ao, hồ, sông suối…) cho việc xây dựng phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng hiện hữu của xã An Thịnh.

- Đề nghị xác định rõ các động lực phát triển xã An Thịnh làm cơ sở đạt tiêu chí đô thị loại V theo mục tiêu phát triển. Xác định rõ cơ cấu chuyển dịch kinh tế của xã An Thịnh theo giai đoạn trên cơ sở phát triển kinh tế chung của huyện Văn Yên và mối liên hệ, tác động đối với thị trấn Mậu A hiện hữu lân cận.

- Rà soát, bổ sung nội dung thiết kế đô thị, đảm bảo theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. Đánh giá rõ các đặc trưng kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống của xã An Thịnh để khai thác phát huy giá trị trong giải pháp thiết kế đô thị.

- Đối với đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai qua địa phận xã An Thịnh, cần xác định rõ hành lang an toàn, phạm vi chỉ giới xây dựng dọc theo hai bên đường, đảm bảo an toàn giao thông đường cao tốc theo quy định.

- UBND tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của các số liệu hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi lập quy hoạch, đặc biệt là đất ở hợp pháp của cộng đồng dân cư hiện hữu, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân về ở. sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã trong quá trình phát triển xây dựng đô thị mới An Thịnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5263/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)