Bộ Xây dựng cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Thứ hai, 23/10/2023 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4766/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc tham vấn đối với Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng; các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có quy mô trên 200 ha”. Do đó pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng không quy định việc lấy ý kiến của Bộ Xây dựng đối với Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng KCN Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trước khi UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch nêu trên.

Một số lưu ý trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng KCN Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14, việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng KCN Hiệp Thạnh thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Tây Ninh. Việc giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nêu trên cần bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung Nhiệm vụ quy hoạch và thành phần hồ sơ cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 26 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và Điều 24 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Ngoài ra, cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần chủ động nghiên cứu bổ sung các yêu cầu trong quá trình lập quy hoạch để phù hợp với đặc điểm phát triển và đáp ứng các yêu cầu quản lý tại địa phương.

Nội dung Nhiệm vụ quy hoạch cần đặt yêu cầu về sự phù hợp với quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có đầy đủ pháp lý, đang được triển khai thực hiện trên địa bàn để đảm bảo thống nhất trong quản lý. Đồng thời, lưu ý các yêu cầu về bố trí nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và thiết chế công đoàn dành cho người lao động trong KCN theo quy định.

Việc đề xuất, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng để lập đồ án quy hoạch cần phù hợp với mục tiêu đặt ra, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4766/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)