Định mức công tác duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 11/10/2023 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4573/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến Bộ định mức công tác duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng đã cho ý kiến lần 1 tại văn bản số 3784/BXD-KTXD ngày 16/9/2021).

1. Về tổ chức xây dựng, ban hành định mức để thực hiện duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động thủy lợi. Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Theo đó, khoản 3 Điều 21 của Thông tư quy định: “3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tại địa phương. Trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cao hơn mức tối đa quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng cục Thủy lợi về căn cứ, phương pháp xây dựng định mức trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; thẩm quyền ban hành định mức bảo trì, bảo dưỡng được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành, hướng dẫn theo thẩm quyền hệ thống các công cụ định mức dự toán sửa chữa bảo trì công trình xây dựng để xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

2. Định mức gửi lấy ý kiến gồm 75 mức cho các công tác: Chặt, phá, cắt cỏ, cây thủy sinh trên mái và bờ kênh (02 định mức); Vớt rong, cỏ và các vật cản trên mặt kênh (02 định mức); Đào, nạo vét lòng kênh (36); Đắp bờ gia cố kênh, mương (18); Duy tu thiết bị đóng mở bằng xi lanh thủy lực (03); Duy tu thiết bị cầu trục (01); Sơn cửa van thép (03); Thay gioăng cao su cửa van (05); Bảo dưỡng cối, cửa, tai neo cửa (01); Duy tu, bảo dưỡng trạm bơm (04).

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn căn cứ các quy định nêu tại mục 1 và các nội dung, yêu cầu quản lý trên địa bàn, rà soát, phân định rõ phạm vi áp dụng của các định mức, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức xây dựng, ban hành định mức theo đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Định mức dự toán các công tác duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được đơn vị tư vấn vận dụng theo phương pháp hướng dẫn xác định định mức tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát thành phần hồ sơ và các ý kiến tại Phụ lục kèm theo làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ xây dựng định mức.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4573/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)