Hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thu thập thông tin về quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ tư, 27/09/2023 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 4309/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Khánh Hòa hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thu thập thông tin về quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Sở Xây dựng Khánh Hòa chủ động báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để có các phương án thực hiện hiệu quả và đúng quy định.

Theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã được cấp tài khoản và tham gia lớp tập huấn về khai thác, sử dụng và cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, Sở chưa thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu (trong đó có dữ liệu công bố giá vật liệu xây dựng). Đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa đôn đốc triển khai, khẩn trương tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4309/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)