Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thứ năm, 03/08/2023 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3485/BXD-QHKT Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho ý kiến nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo khoản 7 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “…; đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”. Do đó pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị không quy định việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng.

Một số lưu ý trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng

Theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng kèm theo văn bản số 1573/SXD-QHPTĐT có diện tích lập quy hoạch là Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (được thành lập theo Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) với diện tích 340,14 km2. Do đó tên của đồ án quy hoạch, trình tự thủ tục và nội dung phải tuân thủ quy đinh của pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan.

Quy hoạch đô thị Trảng Bàng với mục tiêu sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III, đủ tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh giai đoạn đến năm 2025, do đó cơ quan tổ chức lập quy hoạch chủ động nghiên cứu, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng lập đồ án quy hoạch phù hợp với mục tiêu đặt ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về phân loại đô thị, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD.

Việc dự báo quy mô dân số cần phải được tính toán trên cơ sở khoa học, tiềm năng, động lực phát triển của đô thị. Theo dự báo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng, dân số 18 vạn người năm 2022 dự báo 75 vạn người đến năm 2030 là chưa có cơ sở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3485/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)